Την Δευτέραστις 03/02/2020 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο «Γενικού Εθελοντισμού»στο Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού της Αγκαλιάς,για τους νέους εθελοντές, με σκοπό  τη γνωριμία, την ενημέρωση καιτην εκπαίδευση των εθελοντών. Το πρόγραμμαπεριελάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες: «Γνωριμία με τη δράση της Αγκαλιάς καιο εθελοντισμός στην Αγκαλιά», «Όρια ζωής και όριαεθελοντισμού», «Το θαύμα της ζωής και η ανάπτυξη του εμβρύου» και «Αλλαγές στηνψυχική ζωή της γυναίκας μπροστά στο μυστήριο της γέννησης».